Vilka villkor gäller?

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1.AVTALET

1.1Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.


2.PRIS OCH BETALNING

2.1Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in¬kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.


3.RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings¬avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.


4.RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.


5.ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6.ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.


7.OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
•20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
•7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
•48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8.REKLAMATION

8.1Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9.RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10.ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.


 

 

 

 

 

Allinc´s och Allinclusive´s  kompletterande Resevillkor
Go Allinc AB vill gärna se er som återkommande kunder och vi har därför ett gemensamt intresse av att se till så ni blir nöjda med er semester. Vi ber er därför läsa igenom följande villkor noggrant innan er beställning, det är våra kompletterande villkor som vi har försökt göra så tydliga och lättförståeliga som möjligt. Om något är oklart fråga oss gärna!
Kontaktuppgifter och kontroll av uppgifter
Kunden är ansvarig för att ange en korrekt e-postadress samt att kontinuerligt kontrollera e-posten för eventuella besked gällande bokningen exempelvis tidtabellsförändringar.
Kunden ansvarar för att kontrollera bokningsbekräftelsen och övriga färdhandlingar så att datum, hotell, resenärernas namn, flygtider, avreseort, reslängd och destination är korrekt och ska omgående kontakta Allinc om något inte stämmer. 
Bokning och betalning
Avtalet blir bindande när Allinc skriftligen bekräftat bokningen. Bekräftelse skickas inom 24 timmar. När Allinc bekräftat din bokning är du bunden av avtalet och skyldig att betala.
Anmälningsavgift betalas inom 24 timmar från bokningstillfället och varierar i storlek beroende på avbokningsregler för resans olika delar, anmälningsavgiften är dock alltid lägst 1000 kr per person plus eventuellt avbeställningsskydd. Slutbetalning ska ske senast 45 dagar innan avresa. Om bokning sker senare än 45 dagar innan avresa debiteras hela resans pris vid bokningstillfället.
Betalning kan ske med kort, genom internetbetalning, med faktura eller delbetalning. Vid val av betalning med faktura eller delbetalning måste kunden även godkänna Klarnas villkor.
Avbokningsregler
Avbokningsreglerna skiljer sig från fall till fall. Generellt är flygdelen av resan inte av- eller ombokningsbar och inte heller återbetalningsbar. Hotellkostnaden kan undantagsvis återbetalas beroende på hotellets- och hotell leverantörens avbokningspolicy. Kontakta kundtjänst för detaljer gällande specifika resor. Vi rekommenderar alltid att teckna avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd måste tecknas i samband med bokning av resan och kan inte läggas till vid senare tillfälle. Ångerätt på resor gäller inte enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§).
Avbeställningsskydd
Allinc erbjuder ett avbeställningsskydd via försäkringsbolaget Accept som kan tecknas i samband med bokning av resan. Avbeställningsskyddet gäller vid sjukdom som styrks av läkarintyg och resan måste avbokas innan flygets avgång för att avbeställningsskyddet ska gälla. Avbokning görs snarast möjligt till Allinc via mail kundtjanst@allinc.se . För avbeställningsvillkor och skadeanmälan klicka här.
Sen ankomst
Om ankomsten till hotellet blir sen så bör resenären informera hotellet om detta då hotell har som generell policy att hyra ut rum till andra gäster om man inte checkar in under eftermiddagen/kvällen på ankomstdagen.
Stavning av namn
Det är mycket viktigt att alla resenärers namn stavas korrekt enligt stavningen i resenärens pass. Flygbolaget kan neka ombordstigning om stavningen inte överensstämmer. Att ändra namn innebär alltid extra kostnader och är ibland inte ens möjligt att genomföra. Allinc är inte ansvarig för dessa kostnader.
Klagomål
Om något inte är till belåtenhet under resan kontakta omgående berört flygbolag eller hotell. Vid brister på hotellet kontakta i första hand receptionen och be dem åtgärda bristen. Om det inte hjälper be att få tala med hotellchefen. Om felet/bristen inte blir åtgärdat kontaktar du Allinc kundservice, alternativt hotell leverantören vars nummer finns på hotellvouchern. Allinc måste få möjlighet att åtgärda eventuella brister på plats, kontakta omgående Allinc eller det nummer som finns på er hotellvoucher om något inte är till belåtenhet. Kompensation vid reklamationer i efterhand där problemet hade kunnat åtgärdas, men Allinc inte fått möjlighet att åtgärda problemet under vistelsen kommer inte att utbetalas. 
Tvist
Om resenären och Allinc inte kan komma överens vid en reklamation kan ärendet prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Vid eventuell tvist ska svensk rätt gälla och talan ska väckas i svensk domstol eller genom skiljedom i Sverige.
Pass, Visum, Vaccinationer
Det är resenärens ansvar att kontrollera och ta med giltigt pass. Vissa länder kräver att passet ska vara giltigt i 6 månader efter hemkomst. Kontakta landets ambassad för att undersöka vilka regler som gäller med pass och om eventuellt Visum behövs. Din lokala vaccinationscentral vet vilka eventuella vaccinationer du behöver ta innan avresa. Visumkostnad ingår inte i resanspris.
Resor till eller via USA
Resenärer till eller via USA måste ha ett maskinläsbartpass och själv ansöka om ESTA. Detta gäller även om flyget enbart mellanlandar i USA, ESTA ansökan görs via denna länk https://esta.cbp.dhs.gov 
Ospecificerat boende
Om du väljer att resa ospecificerat så innebär det att du inte vet namnet på hotellet förrän strax innan avresa. Det behöver inte vara ett av hotellen i Allincs ordinarie program och hotellstandarden varierar från en stjärnigt och uppåt. Det är dock alltid ett allinclusive hotell, dock lämnas ingen garanti på vilken nivå av allinclusive det blir.
Ålder
Du måste vara 18 år för att genomföra bokningar på Allinc. För minderåriga resenärer som reser utan vuxet sällskap måste skriftligt godkännande skickas till Allinc av målsmän innan avresa. Vissa länder tillåter inte minderåriga att komma in i landet utan målsman, kontrollera med landets ambassad vad som gäller.
All inclusive konceptet
Generellt ingår flygresan, flygskatter, hotellvistelsen, städning, mat och dryck i Allincs priser. All inclusive finns i olika varianter beroende på hotell och destination. Det framgår i hotellbeskrivningen vad som gäller på respektive hotell. Det är oftast lokalt producerade alkoholhaltiga drycker som ingår i priset. På en del hotell finns flera restauranger att välja mellan, det kan då tillkomma kostnader för vissa av dessa restauranger, men det finns alltid minst en restaurang där maten ingår i resans pris. All inclusive startar när man checkar in på hotellet vanligtvis från kl. 15.00 på ankomstdagen och avslutas vid utcheckning vanligtvis kl. 12.00 på avresedagen. För vattensporter tillkommer vanligtvis en kostnad.
Bokningar gjorda på MrCharter.se eller via Allinc.se´s dynamiska* bokningstjänst är inte All inclusive om inte detta anges specifikt. *dynamisk innebär att du själv kan välja reslängd och flygbolag samt vilka måltider som ska ingå i priset.
Incheckning och transport till och från hotell
Transfer ingår inte i priset utan är en tilläggstjänst som kan bokas via Allinc om detta önskas. Tänk på att vara i god tid på flygplatsen både vid ut- och hemresa. Det är ofta långa köer till incheckning och säkerhetskontroll. Vi rekommenderar att man är på flygplatsen två timmar innan avgång. Allinc är inte ansvariga för eventuella kostnader som uppstår om returtransfern är försenad och man missar flyget, det är alltid resenärens ansvar att komma i tid till flygplatsen. Om transfer är bokat via Allinc är det resenärens ansvar att återbekräfta till den lokala leverantören på plats 24h innan hemresan gällande retur transfer så inga missförstånd uppstår.
Flygtider
Alla flygtider som anges är lokala. Flygtider kan ändras av flygbolaget, Allinc vidareförmedlar de ändringar som kommer oss till känna till den vid bokningen angivna mailadressen. Ibland får vi inte informationen av flygbolaget så det är alltid viktigt att kontrollera direkt med flygbolaget om någon förändring skett. Vid en eventuell flygförsening bör kunden kontakta flygbolagets representant på flygplatsen för att be om hjälp att lösa den uppkomna situationen.
Force Majeure
Om en resa ställs in på grund av Force Majeure, miljökatastrof, krigshandling, strejk, eller annan händelse utanför Allincs och Allincs underleverantörers kontroll har kunden ej rätt till skadestånd.
Reseförsäkring och Avbeställningsskydd
Det är resenärens ansvar att se till att man har ett fullgott försäkringsskydd. Allinc är inte ansvariga för eventuella kostnader som drabbar resenären vid sjukdom eller skada under, före eller efter resan. Vi erbjuder i samarbete med försäkringsbolaget Accept både ett avbeställningsskydd och en reseförsäkring. Reseförsäkring kan tecknas fram till dagen innan avresa men avbeställningsskydd kan enbart tecknas vid bokningstillfället. Kontakta kundtjänst för tecknande av reseförsäkring. För försäkringsvillkor och skadeanmälan klicka här.
Bagage
På flygbiljetten (e-ticket) ser man bagagereglerna för den specifika flygningen. För specialbagage såsom goflbagar och barnvagnar kontakta berört flygbolag eller Allinc för bokning och prisinformation.
Graviditet
Om du väntar barn och har en normal graviditet får du oftast flyga upp till fyra veckor innan förväntad nedkomst. Undersök reseförsäkringens villkor gällande graviditeter.
Förlorat/skadat bagage
Vid förlorat, försenat eller skadat bagage är det resenärens ansvar att omgående kontakta flygbolaget eller dess representant vid bagagehanteringen på flygplatsen för att anmäla skadan och upprätta en så kallad P.I.R. rapport. Detta måste göras innan resenären lämnar flygplatsen. 
Spädbarn
Barn som vid hemresan ännu ej fyllt två år kan bokas som spädbarn (infants). Detta innebär att de inte har något eget säte ombord på flyget utan sitter i vuxens knä. Max ett spädbarn per vuxen är tillåtet. Spädbarn har inte rätt till eget bagage ombord. Spädbarn har inte en egen säng på hotellet utan förväntas sova i samma säng som den vuxna.
Lokala skatter
Vissa destinationer har lokala turist skatter som måste betalas direkt på hotellet eller vid avresa från flygplatsen. Dessa skatter är inte inkluderade i resans pris och kan dyka upp mycket plötsligt om de lokala myndigheterna beslutar sig för detta. Ett exempel på en ort (men inte begränsat till denna ort) där de lokala myndigheterna beslutat att ta ut en turistskatt är Costa Brava/Lloret de Mar i Spanien där gäster från 1 November 2012 måste betala 0.75 Euro per dag per person om man bor på hotell med 1,2 eller 3 stjärnor och 1,25 Euro per person och dag om man bor på 4 stjärniga hotell, för boende på 5 stjärniga hotell är kostnaden 1,25 Euro per person och dag. Denna skatt betalas endera vid in- eller utcheckning på hotellet.
På vissa destinationer måste en lokal avrese skatt betalas på flygplatsen. Denna skatt är inte inkluderad i resanspris utan betalas till myndigheterna kontant direkt på plats vid hemresan.
Avbokningsregler
Avbokningsvillkoren varierar mellan hotellen och beror även på hur nära inpå avresan avbokningen görs. Vi rekommenderar att ni tecknar avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Avboka resan genom att kontakta kundtjänst på kundtjanst@allinc.se. Glöm inte att ange bokningsnummer och namn.

Ytterligare regler för dig som bokat en resa som inte är All inclusive

 
Om du bokar ett "Paket utan All inclusive" godkänner du utöver Allincs villkor även hotell leverantörens villkor. I de fall villkoren skiljer sig så gäller Allincs villkor före dessa villkor. 
För att läsa hotell leverantörens villkor klicka här

 
Personuppgifer och cookies
 

Genom att använda våra webbplatser godkänner du våra villkor och att vi hanterar dina och dina medresenärers personuppgifter. Läs mer om personuppgiftshantering här